website layout maker

Service en klusbedrijf Zeewolde

 

                     

  altijd is er wel iets te doen.

 

 

 

 

Algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Service en klusbedrijf Zeewolde

 

Te noemen verder als sbz.

 

Sbz.

Eilandgracht 2

3891gb

Te Zeewolde

KvK nr.66179920

 

Opdrachtgever .

De wederpartij van sbz.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

1.deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen sbz. En een opdrachtgever waarop sbz. Deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met sbz. Voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes

 

1. al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend ,tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd

 

2.  De door sbz. Gemaakte offertes zijn vrijblijvend ;zij zijn geldig gedurende 30 dagen ,tenzij anders aangegeven .

Sbz. Is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3. de prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw,tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Voorrijkosten

Sbz. Rekent geen voorrijkosten maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsdirecteur .

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. Sbz. Zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien er voor zover een goede uitvoeringen van de overeenkomst dit vereist ,heeft sbz. Het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens ,waarvan sbz. Aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,tijdig aan sbz. Worden verstrekt.indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan sbz. Zijn verstrekt heeft sbz. Het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen .

4. Sbz. Is niet aansprakelijk voor schade ,van welke aard ook ,doordat sbz. Is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens ,tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan sbz. De uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractduur ;uitvoeringstermijn

 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen,dan is dit nimmer een fatale termijn .bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever sbz. Derhalve schriftelijk in gebreke te stellen

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen ,zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,kan het tijdstip van voltooing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed . Sbz.zal de opdrachtgeverschap spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen

3. Indien de wijziging of aanvulling consequenties hebben ,zal sbz. De opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen,zal sbz. Daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8.geheimhouding

 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen .informatie geldt als een vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9.intellectueel eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt sbz. Zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet.

2. Alle door sbz. Verstrekte stukken ,zoals rapporten,adviezen,ontwerpen,schetsen,tekeningen,software enz.,zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van sbz. Worden verveelvoudigd,openbaar gemaakt ,of ter kennis van derden gebracht.

3. Sbz. Behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken ,voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10.opzegging

 

Beide partijen kunnen te alle tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen .

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

 

1. De vorderingen van sbz. Op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

.1 na het sluiten van de overeenkomst aan sbz. Ter kennis gekomen omstandigheden geven sbz.goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

.2 indien sbz. De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

.3 in de genoemde gevallen is sbz. Bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan ,ėėn en ander onverminderd het recht van sbz. Schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. Gebreken;klachttermijnen

 

1. klachten over de verricht werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8dagen na ontdekking ,doch uiterlijk 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan sbz.

2. Indien een klacht gegrond is,zal sbz. De werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen ,tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is ,zal sbz.slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 13. Honorarium

 

1. Voor de aanbieding en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2,5 en 6 van dit artikel .indien geen vast honorarium wordt overeengekomen ,gelden de leden 3 T/m 6 van dit artikel .

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.het vaste honorarium is exclusief btw.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen ,zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van sbz.,geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht,tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan ėėn maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien sbz. Met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt,is sbz. Niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.sbz. Mag prijsstijgingen doorberekenen,indien sbz.kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv.lonen.

 

Artikel 15.betaling

 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum ,op een door sbz. Aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd .

2. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand,tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie,faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van sbz.en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens sbz. Onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten,in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan ,zelfs al vermeldt de opdrachtgever ,dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15. Incassokosten

 

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van éėn of meer van zijn verplichtingen,dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

.1 over de eerste €3000,- 15%

.2 over het meerdere tot €6000,- 10%

.3 over het meerdere tot €15000,- 8%

.4 over het meerdere tot €60000,- 5%

.5 over het meerdere 3%

 

2. Indien sbz. Aantoont hogere kosten te hebben gemaakt,welke redelijkerwijs noodzakelijk waren ,komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 16.aansprakelijkheid

 

1. Indien sbz.aansprakelijk is,dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

  .1 de aansprakelijkheid van sbz. ,voor zover deze door zijn aansprakelijkheidverzekering wordt gedekt,is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

.2 indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schadeketen door de verzekering wordt gedekt,is de aansprakelijkheid van sbz. Beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

.3 in afwijking van hetgeen hierboven en lid 2 van dit artikel is bepaald,wordt bij een opdracht met langere looptijd dan zes maanden,de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

.4 sbz.is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

.5 sbz. Is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door ( tijdelijk) niet ( optimaal) functioneren van datacommunicatie op(delen van)het zo genaamde world wilde web ( www).

Artikel 17. Overmacht

 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen ,alle van buiten komende oorzaken,voorzien of niet voorzien,waarop sbz. Geen invloed kan uitoefenen ,doch waardoor sbz. Niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.werkstakingen in het bedrijf van sbz.worden daaronder begrepen.ook het niet optimaal functioneren van (delen van) het zogenaamde world wide web (www)worden daaronder begrepen.

2. Sbz.heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen ,indien de omstandigheden die (verdere)nakoming verhindert,intreedt nadat sbz. Zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van sbz. Opgeschort.indien de periode waarin door overmacht nakomingen van de verplichtingen door sbz. Niet mogelijk is

Langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien sbz.bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan ,of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. Uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract . Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. Uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

 

De rechter in de woonplaats van sbz. Is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Niettemin heeft sbz.het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen sbz.en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en zullen op de website vermeld staan tevens worden meegezonden met offertes als de software meewerkt indien dit niet gebeurd dan is het op de website te lezen

 

Onze bedrijfsgegevens

Service en klusbedrijf Zeewolde

Eilandgracht 2

3891gb Zeewolde

 

0625110537

info@sbzeewolde.nl

www.sbzeewolde.nl

 

KvK 66179920

Btw NL121870662B01

Iban NL57KNAB0255339933